Er gloort steeds meer hoop voor de drafsport in Groningen

526

Politiek komt in actie voor behoud drafsport in Groningen                         

Zes politieke partijen hebben vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W in Groningen. VVD, CDA, Stadspartij, 100% Groningen, Student en Stad en PVV vinden dat de drafsport prima kan samengaan met de op 17 februari jl. door het college gepresenteerde plannen voor de drafbaan en het gehele Stadspark.

De zes partijen stellen:

Een waardig en mooi onderhouden Volkspark waar voor iedereen activiteiten zijn en voor iedereen vertier is. Iets wat mooi past binnen de nalatenschap van Jan Evert Scholten, die het (oudere deel) van het park nota bene ooit aan onze gemeente heeft geschonken”

Objectief en onderbouwd onderzoek noodzakelijk

Binnen de conceptvisie op het Stadspark is er op de drafbaan naast grootschalige (pop)evenementen ruimte voor kleinschalige activiteiten zoals sport, theater en een openlucht bioscoop, zo stellen de betrokken wethouders. Volop aanleiding in ieder geval voor de genoemde politieke partijen om het college te bevragen in het kader van behoud van de drafsport in het Stadspark. Na bijna 100 jaar meent het college dat er geen plek meer is voor deze tak van sport. Op 9 september 2020 stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met opzegging van het huurcontract met de drafsportvereniging.

“Uit de (concept) herijking van de Stadsparkvisie blijkt dat het terrein van de Drafbaan gebruikt zal worden voor een verscheidenheid aan evenementen en activiteiten. Eén van de activiteiten, die goed past op het terrein, is de drafsport, zoals dat naast allerhande evenementen al bijna 100 jaar wordt gedaan. Binnen de kaders van de (concept) herijking Stadsparkvisie, past de drafsport prima, naast allerlei andere grote en minder grote evenementen. Dit omdat er op dit moment toch een sintelbaan ligt, die nodig is voor draverijen. Deze sintelbaan is in een zodanig goede staat dat er op dit moment prima draverijen (lijken) te kunnen plaatsvinden”

De politieke vragen richten zich met name op de beschikbaarheid van objectief en onderbouwd onderzoek als het gaat om het door het college noodzakelijk geachte verwijderen van de sintelbaan en de daarmee gemoeide kosten. Anderzijds wordt om een toelichting gevraagd op de jaarlijks te verwachten kosten voor het in stand houden van de draverijen en de daaraan verbonden onderhoudskosten van diezelfde sintelbaan. Men wil inzicht in deze zaken, zodat bij de raadsbehandeling van de nieuwe herijking Stadsparkvisie eind mei op een gedegen manier kan worden gesproken over toekomstig gebruik van draverijen voor de Drafbaan.

Nattevingerwerk

Eerder heeft de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen (KHRV) hard uitgehaald naar het college als het gaat om de aan de gemeenteraad voorschotelde kosten van voortzetting voor de drafsport.

“Aanpak achterstallig onderhoud, zoals gemeld in ons raadsvoorstel, vraagt voor voortzetting van de drafsport het aanpakken van achterstallig onderhoud en een bijpassend onderhoudsplan van meerdere jaren. De eenmalige kosten hiervoor bedragen € 955.000, de jaarlijkse kosten € 250.000”

Het bovengenoemde stelden wethouder Jongman en Chakor eerder in 2020 in een brief aan de raad van Groningen. De nu ingediende schriftelijke vragen moeten inzicht geven in de daadwerkelijke kosten voor gebruik van het terrein voor en door de drafsport.

Maarten de Nooij (KHRV) is blij met deze ontwikkelingen

“We hebben de afgelopen periode als KHRV onze contacten met de diverse politieke voorstanders van de drafsport verder aangehaald en zijn blij dat maar liefst zes partijen openheid van zaken willen hebben inzake de kosten van de drafsport. Diverse politieke partijen hebben destijds ingestemd met opzegging van de huur in verband met de hoge kosten die het college koppelde aan voortzetting van de drafsport. Dat zit ons tot op de dag van vandaag enorm dwars, omdat de getallen volledig uit de lucht zijn gegrepen en in werkelijkheid veel lager zijn. Dat daar nu aandacht voor komt is een mooie stap in de goede richting als het gaat om behoud van de drafsport in Groningen.”

De Nooij geeft verder aan dat de KHRV de betrokken wethouders begin maart per brief heeft uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van de gepresenteerde plannen. Daarop moet nog steeds een inhoudelijke reactie komen. De drafsportvereniging hoopt dat de betrokken wethouders na diverse mislukte pogingen in de afgelopen jaren, nu eindelijk eens in gesprek willen met hen om het over de toekomst te hebben.

De rechtzaak

Ondertussen loopt ook nog de rechtszaak, waarbij de KHRV de rechter heeft verzocht haar “ontruimingsbescherming” te verlenen, zodat er heel 2021 nog koersen kunnen worden verreden op de Groninger piste. De gemeente stond dit slechts toe tot begin juni, waardoor het gezien de huidige corona maatregelen maar zeer de vraag is of het publiek nog kan genieten van de dravers. 13 april staat de hoorzitting gepland bij de rechtbank Groningen en naar verwachting zal de rechter enkele weken later al uitspraak doen. De KHRV zegt de uitkomst met vertrouwen tegemoet te zien.

De Vragen

  1. Zijn er objectieve en onderbouwde gegevens waaruit blijkt dat het noodzakelijk is om de sintelbaan te verwijderen voor de verandering c.q. aanpassing van het gebruik van de Drafbaan? Zo ja, graag met de raad delen.

2. Ligt er een onafhankelijk onderzoek ten grondslag aan het aanpakken van de Drafbaan, waarin ook het verwijderen van de sintelbaan noodzakelijk is? Zo ja, dan zouden wij die graag ontvangen.

3. Als er een dergelijk onderzoek is geweest of dergelijke gegevens er zijn, is dan ook duidelijk wat de kosten en werkzaamheden zijn voor het verwijderen van de sintelbaan op de Drafbaan? Als dit onderzoek er niet ligt, is het dan eveneens duidelijk wat de kosten voor de verwijdering van de sintelbaan zijn? Kunt u aangeven waarop deze kosten gebaseerd zijn?

4. Als er een dergelijk onderzoek is, is dan ook duidelijk wat de kosten en werkzaamheden zijn voor het aanbrengen van eventueel andere verharding (waarschijnlijk bestaande uit asfalt) op de plek van de huidige sintelbaan op de drafbaan?

5. Als een dergelijk onderzoek ontbreekt, wat is dan de (objectieve) onderbouwing van de kosten genoemd onder punt 3 en 4?

6. Wat zijn de kosten (objectief onderbouwd) voor het in goede staat brengen van de sintelbaan op de Drafbaan?

7. Wat zijn de jaarlijkse kosten voor het in goede staat houden van de sintelbaan op de Drafbaan? Wat zijn daarbij de gehanteerde uitgangspunten?

8. Wat is de slijtage van de sintelbaan bij het gebruik voor meerdere kleine, grotere en grote evenementen op de Drafbaan?

9. Wat is er aan faciliteiten volgens het College noodzakelijk als de drafsport ook onderdeel van het toekomstige gebruik van de Drafbaan zou uitmaken?

10. Wat zijn de jaarlijkse kosten c.q. welke kosten hangen rechtstreeks samen met de drafsport als er in de toekomst draverijen worden gehouden op de Drafbaan?